He kokoontuvat Naantaliin uudistamaan yhteiskuntaa

Naantali 24h on yhteiskunnan uudistamisen festivaali, jossa ei ole lavoja, luentoja, titteleitä tai yleisöä – kaikki kutsutut ovat osallistujia ja tasa-arvoisia pääpuhujia. 

Tapahtuman pääteeman, eli luottamuksen rakentamisen ja avoimen dialogin hengessä julkaisemme kaikkien Naantali 24h -festivaaliin osallistuvien nimet, ilman titteleitä tai organisaatioita. Kutsuvierasjoukko koostuu vaikuttajista taloudesta politiikkaan ja teknologiasta kulttuuriin missionaan määritellä Suomen suuret kysymykset uusiksi ja rakentaa avointa vuoropuhelua. 

Osallistujat jakautuvat kymmeneen työpajaan, joissa sukelletaan Suomen tulevaisuuden suuriin kysymyksiin yllättävissä kokoonpanoissa. Kukin työpaja muodostaa omasta teemastaan kolme tulevaisuusteesiä, jotka esitellään festivaalin toisen päivän aamuna Naantaliin saapuvalle päättäjäpaneelille. 

Tapahtuman osallistujat:
Tino Aalto
Touko Aalto (päättäjäpaneeli)
Hanne Aho
Arno Ahosniemi
Tiina Ahva
Hussein Al Taee
Li Andersson (päättäjäpaneeli)
Petri Anikari
Juha Antila
Timo Anttila
Sari Artjoki
Suvi Auvinen
Pia Björkbacka
Ville Blåfield
Paul Bruck
Leena Byman
Christina Dahlblom
Simon Elo (päättäjäpaneeli)
Jarkko Eloranta
Susanna Eskola
Sari Essayah (päättäjäpaneeli)
Toni Forsblom
Carina Geber-Teir
Elena Gorschkow
Sanni Grahn-Laasonen (päättäjäpaneeli)
Kimmo Haapala
Sirpa Hagsberg
Tiina Haimi
Jyri Häkämies
Kari Häkämies
Lauri Hannus
Anna-Maja Henriksson (päättäjäpaneeli)
Elina Herrala
Eija Hietanen
Tuuli Hietaniemi
Matti Hirvola
Jukka Holmberg
Silvia Hosseini
Laura Huhtasaari (päättäjäpaneeli)
Henrik Husman
Markku Huusko
Matti Huutola
Juhani Hvitfelt
Esa Hyvärinen
Lauri Inna
Liina Isto
Marko Janhunen
Jenny Jännäri
Jenni Järvelä
Harri Järvinen
Harri Jaskari
Jari Jokinen
Hannu Jouhki
Vilhelm Junnila
Karina Jutila
Leila Kaleva
Esa Kallio
Pentti-Oskari Kangas
Aki Kangasharju
Vesa-Pekka Kangaskorpi
Jenni Karjalainen
Saija Karnisto-Toivonen
Antti Kasi
Lauri Kattelus
Jussi Kekkonen
Jaakko Kiander
Mikko Kiesiläinen
Lyydia Kilpi
Juha Kirstilä
Ilpo Kokkila
Timo Kokkila
Katariina Korremäki
Frank Korsström
Mika Koskinen
Leila Kostiainen
Jari Kramsu
Paavali Kukkonen
Emilia Kullas
Katri Kulmuni (päättäjäpaneeli)
Veli-Matti Kuntonen
Niko Kyynäräinen
Laura Kyyrö
Mikko Laakkonen
Maaret Laakso
Neea Laakso
Jani Laatikainen
Taneli Lahti
Marina Lampinen
Mariko Landström
Jari Latvanen
Janne Laulumaa
Anita Lehikoinen
Anu-Elina Lehti
Katja Leppänen
Jouni Lievonen
Jan Lindström
Juha-Petri Loimovuori
Tapio Luoma
Salla Luomanmäki
Johanna Luukkonen
Panu Mäenpää
Carita Maisila
Suvi Mäkeläinen
Pentti Mäkinen
Anna Mäkipää
Veli-Matti Mattila
Minna Metsälä
Max Mickelsson
Jouni Mutanen
Jukka-Pekka Myllys
Mikkel Näkkäläjärvi
Johanna Niemi
Mari K. Niemi
Päivi Niemi-Laine
Risto Nieminen
Tarja Nuotio
Sara Nyman
Anneli Pahta
Antti Pelttari
Kaisa Penny
Marko Piirainen
Pekka Piispanen
Pia Pohja
Esko Poikela
Mari Puoskari
Heikki Pursiainen
Erkka Railo
Pasi Rajala
Outi Rannikko
Vesa Rantahalvari
Laura Rantanen
Laura Räty
Tarja Rautiainen
Tiina Rinne-Kylänpää
Laura Rintala
Juho Romakkaniemi
Mikko Rönnholm
Annika Rönni-Sallinen
Panu Routila
Sini Ruohonen
Reima Rytsölä
Heidi Sabanadesan
Eeva Salmenpohja
Tuire Santamäki-Vuori
Timo Saranpää
Pekka Sauri
Ann Selin
Olli Setänen
Suvi-Anne Siimes
Silja Silvasti
Saku Sipola
Lauri Sipponen
Olli Sirén
Sameli Sivonen
Ville Skinnari (päättäjäpaneeli)
Kaisa Soro-Pesonen
Ari Steiner
Kimmo Suomi
Johanna Talvela
Tero Tavio
Miika Tiainen
Matti Torvinen
Merru Tuliara
Kristiina Turtonen
Markku Tuuna
Annika Urpolahti
Elina Ussa
Mari Vaattovaara
Maria Vaismaa
Iida Valin
Petri Vanhala
Minna Vanhala-Harmanen
Antero Vartia
Emma-Stina Vehmanen
Kari Veijonen
Katja Veirto
Johanna Vuorelma
Jan Westö